Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  TELEFON GÖRÜŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER VE KURALLAR

  # Telefon Görüşmesi İçin Gerekli Evraklar #

  1. Son döneme ait ödenmemiş telefon faturasının aslı (Ödendi ve Tahsilat makbuzu geçerli değildir.),
  2. Akrabalık derecesini belirten ve nüfus müdürlüklerinden alınan Vukuatlı nüfus kaydı örneği belgesi,
  3. Fatura sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi,
  4. Fatura sahibine ait nüfus müdürlüğüden alınan ikametgah ilmuhabiri,
  5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontürlü ise abonelik sözleşmesi
  (ıslak imza ve ıslak bayilik kaşesi olması gerekir, fotokopi geçersizdir), gerekmektedir.

  # Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Gerekli Evraklar #

  1. Telefon hattı hangi operatöre bağlı ise bayisinden Sözleşme alınacaktır,
  2. Konsolosluktan aile defteri (aile tablosu) alınıp yeminli tercüman Türkçe tercümesini yaptıktan sonra noterde onaylanacak,
  3. Kimlik Fotokopisi (Tanıtım Yabancı Kartı) .

  Hükümlü ve Tutuklunun Telefon ile Haberleşme Görüşme Hakkı

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 66 ve Tüzük'ün 88'inci maddesine göre;

  ✸ Hükümlü ve tutuklular belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

  ✸ Hükümlü ve tutuklular, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlanma cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, telefon görüþme hakkından yararlandırılır.

  ✸ Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hallerinde hükümlü ve tutukluların telefon görüşmeleri hakları hiçbir şekilde engellenmez.

  ✸ Hükümlü ve tutuklular altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hallerinde, Kuruma ait telefon ve faks cihazından yararlandırılır. Bu halde yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuþma hakkından sayılmaz. Görüşme tutanak ile belgelenir ve tutanak özel bir dosyada saklanır.

  ✸ Hükümlü ve tutuklular görüþebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile bir kez ve bir telefon numarası ile bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşmemişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeri ile görüşebilir.

  ✸ Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez.

  ✸ Tehlikeli hükümlü ve tutuklu oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenenler günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocuklar, annesi ve babası ile görüþebilir.

  ✸ Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren, suç oluşturan veya bir suça azmettiren yada yardım etme sonucunu doğurabilecek konuşmalarda bulunduğu dinleme sırasında belirlendiğinde görüşme kesilerek hükümlü ve tutuklu hakkında adli ve idari işlem yapılır.

  ✸ Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı, örgütün yöneticilişini yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle kurum içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlü ve tutuklulara idare ve gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde yapılmaz.

  ✸ Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hallerde ve 15 günde bir olmak üzere eşi, altsoy, üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere görüşebilir.

  ✸ Telefon görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü ve tutuklu tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları Kurum Kantininde satılır.

  ✸ Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme hakkını kullanabilmek için Telefon Görüşme Formu doldurulur. Bu formda görüşme yapmak istedişi kişiler, yakınlık derecesi, görüşme yapmak istediği sabit, cep ve yurtdışı telefon numarasını yakınlarının açık adreslerini belirtir ve gerekli belgeleri ekledikten sonra idareye verir. Telefon görüşme formunda gösterilmemiş olan kişilerle telefon görüşmesi yaptırılmaz.

  ✸ İdare gerekli gördüðü takdirde masrafı hükümlü ve tutukludan alınmak koşuluyla formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırabilir.

  ✸ Telefon görüşme formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bir form düzenlenerek idareye verilecektir.

  ✸ Telefon görüşmeye engel halleri bulunmayan hükümlü ve tutukluların görüşme yapmasına izin verilir.

  ✸ Kurum içinde hasımlık (Can Güvenliği) veya tehlikeli Tüzüğün 76'ıncı maddesine göre hükümlü ve tutuklu oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen kişilerin durumları da dikkate alınarak gerekli güvenlik önlemleri güvenlik ve gözetim servisi tarafından alındıktan sonra yapılır.

  ✸ Hükümlü ve tutuklu konuşmasına kendi adını, soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşısındaki kişiye adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin yapılması zorunludur.

  ✸ Hükümlü / tutuklulara dışarıdan aramak suretiyle telefon görüştürülmesi yaptırılmaz.

   Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceği yakınının türkçe bilmemesi durumunda tüzükte yapılan değişiklik gereği Türkçe bilmeyen yakını için dilekçe de belirtmesi sonucu görüşme yaptırılır.

  ✸ Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların vermiş oldukları bilgi ve belgeleri şüphe halinde vatandaşı oldukları ülkelerin konsolosluklarından araştırılır.

  ✸ Çocuk hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma hakları hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve engellenemez.

  ✸ Hükümlü ve tutukluların yakınları ile yaptığı telefon görüşmeleri, idare tarafından dinlenir ve elektronik aletler ile kayda alınır.

  ✸ Hükümlü ve tutuklu kurumda araç telefonu, cep telefonu , telsiz telefon ve benzeri iletişim araçları bulunduramaz ve kullanamaz.

  ✸ Genel ve kısmı arama, yemek dağıtım saatleri ve Kurum asayiş ve güvenliğini bozucu her türlü bireysel veya toplu olaylar sırasında telefon görüşme hakkı kullandırılmaz.

   

  ➦ Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla ceza ve infaz kurumuna ulaştırılabilir.

  ➦ Yurt dışı görüşmesi yapılabilmesi için yukarıda belirtilen evrakların Türk Konsolosluğu tarafından Türkçeye çevrilip ıslak imzalı ve kaşeli olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  ➦ Hat veya fatura hükümlünün üzerine ise diğer belgeler eşinin ismine olmak kaydı ile eşiyle telefon görüşmesi yapabilirler.

  Adres

  Karahüseyinli Mah. Arsuz Yolu 10.km, Arsuz/HATAY

  Telefon

  Tlf: 0 326 6314214-0506 6006231

  Faks: 0 326 631 48 55

  E-Posta

  iskenderun.mtcikisaretadalet.gov.tr